स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी

جميع المعلومات المتعلقة بالصحة

Lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kalusugan

स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी

Semua maklumat berkaitan kesihatan

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံး

ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທັງໝົດ

Dhammaan macluumaadka la xiriira caafimaadka

स्वास्थ्यसम्बद्धाः सर्वाणि सूचनानि

Alle gezondheidsgerelateerde informative

Tota la informació relacionada amb la salut

ሁሉም ከጤና ጋር የተያያዙ መረጃዎች

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពទាំងអស់។

صحت سے متعلق تمام معلومات

Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe

The Health Thread Logo

The Health Thread

THT store

Listen to this audio

Sanjogta Thapa Magar

Written By Sanjogta Thapa Magar, Food Microbiologist

Introduction

Historically, chili is one of the oldest domesticated crops in the world  Since they contain impressively beneficial chemical compounds such as capsaicinoids, carotenoids (provitamin A), flavonoids, vitamins (Vitamins C and E), minerals, essential oils, and aromas, they are consumed by a large section of the population throughout the world. In addition to their color, aroma, and characteristic pungency, they are widely used throughout the world as a flavoring and spice. Worldwide, chili is cultivated for its nutritional, medicinal, and economic properties. A good source of antioxidants and potent compounds with biological activities, including capsaicinoids and phenolic acids, is chilies (Chapa-Oliver et al 2016; Manju et al 2002).

History of chilli

Prehistoric humans used chili as a food source. Chilis are grown almost everywhere, regardless of the climate or environment. They are relatively easy to cultivate in nearly any climate or environment. From the terai to the mid-hills of Nepal, chilies are widely cultivated, varying in color, flavor, and pungency. As a spice crop, it occupies the fourth position with a productivity of 3.45 t/ha. Nepalese kitchens are incomplete without it. Both green and dried chilies are commonly used for various purposes (Thapa et al., 2009).

Chili in the food industry

From ancient times, chilies have been one of the most important spices or savory food additives. Besides serving as a vegetable, spice, and value-added processed product, chili has become the most important commercial crop in the world (Ochoa-Alejo & Ramirez-Malagon 2001). However, chilies are not consumed as stand-alone dishes; instead, they are processed into spice powders, oils, sauces, pastes, etc. for flavor and color. Chili is popular worldwide due to the combination of color, flavor, and nutritional value In contrast to synthetic food preservatives, spices are gaining popularity among consumers (Loizzo et al 2017).

Chilies medicinal properties

For centuries, chili powder has been used as a medicine in Ayurvedic preparations as oil extracts and as a major ingredient in therapeutic remedies (Thapa et al 2009). It has been reported that chilies contain compounds that can exert multiple physiological and pharmacological effects, such as analgesia, anticancer activity, anti-inflammatory activity, antioxidant activity, and anti-obesity potential (Abdurahman, 2016; Caporaso et al. 2013). Pain can be relieved with capsaicin topical ointments, nasal sprays, and dermal patches (Ashwini et al. 2015; Prakash et al. 2017). In addition to treating asthma, coughs, sore throats, toothaches, and shingles, chili is used to relieve pain in rheumatoid arthritis, nerve damage, and diabetic neuropathy. (Goci et al., 2014). Studies have shown that chili reduces the likelihood of developing atherosclerosis by reducing blood cholesterol, triglyceride levels, and platelet aggregation as well as increasing fibrinolytic activity (Chopan & Littenberg 2017).

Chilies anti-oxidant properties

Capsaicinoids, carotenoids, and phenolic compounds in chili give the fruit an antioxidant property (Leonor et al 2016). Chili shows antioxidant activities because of the presence of the groups in the phenolic ring (a methoxy group in ortho position to OH) of capsaicinoids and ferulic acid ester, which influenced the antioxidant properties (Viktorija et al 2014). 

Chili and its antimicrobial properties

Chili contains bioactive compounds that have been known to act as a defense mechanism in them. It has been proven to show antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogene, Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa, and Bacillus cereus, (Grande-Villanueva et al 2015; Marini et al 2015).

Nutrients in chilies and their health benefits

Chili consists of an equally rich mix of phytonutrients which are the products of secondary metabolism that tend to exhibit ecological functions like plant defense against microbial and fungal pathogens and insect pests(Blanco-Rios et al 2017). Certain studies have proved that the consumption of these phytonutrients confers health benefits such as protection against oxidative damage to cells, preventing the development of common degenerative diseases and risk of coronary heart disease, stroke, and ocular diseases, cardio-protective, anti-microbial, anti-inflammatory, anti-mutagenic agents and possess the ability to scavenge singlet oxygen, inhibit free radicals, decompose peroxide and chelate metals (Salehi et al 2018). They also prevent the oxidation of essential fats within the cells of the brain that are considered necessary for its optimal functioning (Blanco-Ríos et al 2013).

Active constituents present include carotenoids, phenolic compounds, vitamins A, B, and C, volatile oils, flavonoids like β-carotene, α-carotene, lutein, zeaxanthin, and cryptoxanthin, minerals like potassium, manganese, iron and magnesium and other bioactive compounds such as sinapic acid, ferulic acid, violaxanthin, etc. (Baenas et al  2019).

Both sweet and hot varieties of capsicum are rich in vitamin C, and able to satisfy the RDI (Recommended Daily Dose) of 90 mg/100 g (FDA, 2020) in a single cup serving. Vitamin A is found in the form of β-Carotene. Chilis also find their use in the production of synthetic drugs for pain because of the neuroprotective activity of some phenolic compounds. Most forms of chili are rich in many minerals, vitamins, and amino acids essential for human health and growth. They are very high in potassium, magnesium, manganese, and iron, rich in calcium and phosphorus, and are good sources of vitamins K and B in addition to lycopene, flavonoids, and trace metals. A combination of these rich nutrients and antioxidant properties of the phytochemicals inherent in the C(Oǧuzkan 2019).

Their attractive colors are due to the presence of carotenoid and flavonoid pigments. β-carotene with pro-vitamin A activity and oxygenated carotenoids such as capsantine, capsorubin, and cryptocapsin are exclusive to chili. They also contain large quantities of neutral phenolic compounds or flavonoids called quercetin and luteolin(Lu et al., 2017).

REFERENCES

 1. Abdurahman NH (2016). A comparative review of conventional and microwave assisted extraction in Capsaicin isolation from Chili pepper.Australian Journal of Basic Applied Sciences 10(10): 263–275.
 2. Ashwini D, Usha Sree G, Ajitha A and Uma Maheswara Rao V (2015). Extraction of capsaicin from capsium frutescens and its estimation by RP-HPLC method. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 4(09): 839–848.
 3. Baenas N, Belovic M, Ilic N, Moreno DA and García-Viguera C (2019). Industrial use of pepper (Capsicum annum L) derived products: Technological benefits and biological advantages. Food Chemistry 274 : 872–885.
 4. Blanco-Rios AK, Medina-Juarez LA and Gamez-Meza N (2017). Drying and pickling on phenols, capsaicinoids and free radical-scavenging activity in Anaheim and Jalapeno peppers.Ciencia Rural 47(9):
 5. Blanco-Rios AK, Medina-Juarez LÁ, Gonzalez-Aguilar GA and Gamez-Meza N(2013). Antioxidant activity of the phenolic and oily fractions of different sweet bell peppers. Journal of the Mexican Chemical Society, 57(2): 137–143.
 6. Bononi M and Tateo F (2012). Determination of capsaicinoids from dried pepper fruits by fast-gas chromatography. Italian Journal of Food Science 24(1): 49–54.
 7. Bononi M and Tateo F (2012). Determination of capsaicinoids from dried pepper fruits by fast-gas chromatography. Italian Journal of Food Science 24(1): 49–54.
 8. Caporaso N, Paduano A, Nicoletti G and Sacchi R(2013). Capsaicinoids, antioxidant activity, and volatile compounds in olive oil flavored with dried chili pepper (capsicum annuum). European Journal of Lipid Science and Technology 115(12): 1434–1442.
 9. Chapa-Oliver AM and Mejia-Teniente L (2016). Capsaicin: from plants to a cancer-suppressing agent. Molecules 21(8): 1 14.
 10. Chopan M, Littenberg B (2017) The Association of Hot Red Chili Pepper Consumption and Mortality: A Large Population-Based Cohort Study. PLoS ONE 12(1): e0169876. doi:10.1371/ journal.pone.0169876
 11. FDA (2020). Reference Guide: Daily Value Changes for Nutrients. United States Food and Drug Administration. Retrieved from; https://www.fda.gov/food/new-nutrition- facts-label/daily-value-new-nutrition-and-supplement-facts-labels (Last updated 5 May, 2020) [Accessed on 23 March, 2021]
 12. Grande-Villanueva P, De Aguiar AC, Pereira-Coutinho J, Teixeira-Godoy H, Escamilla-Silva EM and Martinez J (2015). Oleoresin extraction from jalapeno pepper ( capsicum annuum ) with supercritical carbon dioxide : effects in the Global Yield . Ciencia e Tecnica Vitivinícola 30(1): 79–104.
 13. Goci E, Haloci E, Vide K and Malaj L (2014). Application and comparison of three different extraction methods of Capsaicin from capsicum fruits. Albanian Journal of Pharmaceutical Sciences 1(1): 16–19.
 14. Leonor YVM eacute ndez, Doris NRS, Pedro LSFoacute rez, Carlos E PG and Vladimir K (2016). In vitro antioxidant and anticholinesterase activities and in vivo toxicological assessment (Zebrafish embryo model) of ethanolic extracts of Capsicum chinense Jacq. Journal of Medicinal Plants Research 10(6): 59–66.
 15. Loizzo M.R, Bonesi M, Serio A, Chaves-lopez C, Falco T, Paparella A, Menichini F, Tundis R, Rosa M, Bonesi M, Serio A and Chaves-lopez C (2017). Application of nine air-dried Capsicum annum cultivars as food preservative : Micronutrient content, antioxidant activity, and foodborne pathogens inhibitory effects. International Journal of Foodfile 20(4): 899–910.
 16. Lu M, Ho C.T and Huang Q (2017). Extraction, bioavailability, and bioefficacy of capsaicinoids. Journal of Food and Drug Analysis 25(1): 27-36.
 17. Manju PR and Sreelathakumary I (2002). Quality Parameters in Hot Chilli (Capsicum Chinense Jacq.). Journal of Tropical Agriculture 2002: 7–10.
 18. Ochoa-Alejo N and Ramirez-Malagon R(2001). In vitro chili pepper biotechnology. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 37(6): 701–729.
 19. Oguzkan SB (2019). Extraction of Capsinoid and its Analogs From Pepper Waste of Different Genotypes. Natural product communication 14(7): 1–5.
 20. Prakash V, Gandotra S, Kumar P and Singh N (2017). Phytochemical screening and antimicrobial activity of Ficus religiosa. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 9(2): 100–101.
 21. Salehi B., Javier Hernández-Álvarez, A., Del Mar Contreras, M., Martorell, M., Ramírez-Alarcón, K., Melgar-Lalanne, G., Matthews, K. R., Sharifi-Rad, M., Setzer, W. N., Nadeem, M., Yousaf, Z., & Sharifi-Rad, J. (2018). Potential phytopharmacy and food applications of Capsicum spp: A comprehensive review.Natural Product Communication 13(11): 1543-1556.
 22. Thapa B, Skalko-Basnet N, Takano A, Masuda K and Basnet P (2009). High-performance liquid chromatography analysis of capsaicin content in 16 Capsicum fruits from Nepal. Journal of Medicinal Food 12(4): 908–913.
 23. Viktorija M, Liljana KG, Tatjana R, Ana C and Rubin G(2014). Antioxidative effect of Capsicum oleoresins compared with pure capsaicin. IOSR Journal Of Pharmacy 4(11): 44–48