स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी

جميع المعلومات المتعلقة بالصحة

Lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kalusugan

स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी

Semua maklumat berkaitan kesihatan

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံး

ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທັງໝົດ

Dhammaan macluumaadka la xiriira caafimaadka

स्वास्थ्यसम्बद्धाः सर्वाणि सूचनानि

Alle gezondheidsgerelateerde informative

Tota la informació relacionada amb la salut

ሁሉም ከጤና ጋር የተያያዙ መረጃዎች

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពទាំងអស់។

صحت سے متعلق تمام معلومات

Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe

The Health Thread Logo

The Health Thread

Tubal Blockages and Infertility: Understanding Causes, Diagnosis, and Treatment Options

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Asmita Pandey

Reviewed by Dr. Asmita Pandey, Fertility Expert , M.D. (OB/GYN) 

Infertility is a complex and emotionally charged issue that affects many couples worldwide. Among the various causes, tubal factor infertility is a key concern, as it involves blockages in the fallopian tubes which are crucial for egg transportation and fertilization. This article explores the intricacies of tubal blockages, including their causes, methods for diagnosis, and the treatment options available.

Understanding the Causes of Fallopian Tube Blockages

Fallopian tube blockages can arise from a variety of medical conditions:

 • Female Genital Tuberculosis (FGTB):Tuberculosis can lead to both primary and secondary infertility, with a significant percentage of FGTB cases resulting in tubal blockages. The disease can cause unilateral and bilateral blockages, damage to the tubal cilia, and adhesions that affect fertilization and implantation (Sharma et al., 2018).
 • Pelvic Inflammatory Disease (PID):This infection of the female reproductive organs is often caused by sexually transmitted infections like chlamydia or gonorrhea. The inflammation and scarring from PID can lead to obstructions in the fallopian tubes. (Jennings & Krywko, 2018)
 • Endometriosis:A condition where tissue similar to the lining of the uterus grows outside of it, endometriosis can lead to the formation of adhesions and blockages in the fallopian tubes. (Smolarz, Szyłło, & Romanowicz, 2021)
 • Prior Surgeries:Surgical procedures in the abdominal or pelvic area, such as those for appendicitis or ectopic pregnancies, can result in scarring that may constrict the fallopian tubes. (Ghobrial, Ott, & Parry, 2023)
 • Hydrosalpinx:This occurs when a blocked fallopian tube fills with fluid, often as a result of infection, endometriosis, or past surgeries. (Lai, Masten, & Markese, 2024)

Diagnosing Tubal Factor Infertility

To diagnose tubal factor infertility, several methods are employed:

 • Hysterosalpingogram (HSG):An X-ray procedure that uses a special dye to reveal blockages or structural irregularities in the fallopian
 • Sonosalpingogram (SSG):This technique uses ultrasound imaging and a saline solution to evaluate the health of the fallopian tubes and uterus.
 • Laparoscopy:A minimally invasive surgical procedure that allows for the direct visualization of the fallopian tubes to detect blockages, scar tissue, and endometriosis.
 • HyCoSy:An ultrasound technique that assesses whether the fallopian tubes are open or blocked by using a fluid containing small bubbles (Women’s Imaging, n.d.).

Treatment Options to Restore Fertility

The treatment for tubal blockages varies based on the severity and location of the obstruction:

 • Salpingectomy:The surgical removal of one or both fallopian tubes, which can improve the chances of successful IVF treatment (Strandell et al.1999).
 • Selective Tubal Cannulation:A nonsurgical technique that uses X-ray guidance to clear blockages near the uterus. This method is an excellent alternative to microsurgical tubal anastomosis (Watrelot & Chauvi, 2011)
 • Tubal Reanastomosis and Fimbrioplasty:Surgical procedures that either reverse a tubal ligation or repair damaged parts of the fallopian tube (Alberta Health Services, n.d.).
 • Salpingostomy:A procedure that creates a new opening at the blocked end of the fallopian tube, often near the ovary. (Singhal, 2022)
 • In Vitro Fertilization (IVF):A process where eggs are retrieved from the ovaries and fertilized in a lab, with the resulting embryos transferred to the uterus, bypassing the fallopian tubes.

The Future of Tubal Factor Infertility Treatment

Research continues to advance in the field of reproductive medicine:

 • 3D Imaging and Robotic Surgery:These technologies are improving the precision of surgical procedures for tubal repair (Alkatout et al., 2024).
 • Tissue Regeneration:Strategies are being explored to regenerate damaged fallopian tube tissue, offering a potentially less invasive approach to restoring fertility (Sethi et al., 2024).

Conclusion

Choosing the optimal treatment for tubal blockages is a highly personalized decision. It requires the expertise of a fertility specialist who can navigate the best options, taking into account factors such as the woman’s age, the extent of tubal damage, and the cause of the blockage.

For further information, please book your consultation with expert here.

REFERENCES

 1. Sharma JB, Sharma E, Sharma S, Dharmendra S. Female genital tuberculosis: Revisited. Indian J Med Res. 2018 Dec;148(Suppl):S71-S83. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_648_18. PMID: 30964083; PMCID: PMC6469382.
 2. Jennings, L. K., & Krywko, D. M. (2018). Pelvic Inflammatory Disease. StatPearls Publishing. Retrieved from https://europepmc.org/article/MED/29763134
 3. Smolarz B, Szyłło K, Romanowicz H. Endometriosis: Epidemiology, Classification, Pathogenesis, Treatment and Genetics (Review of Literature). Int J Mol Sci. 2021 Sep 29;22(19):10554. doi: 10.3390/ijms221910554. PMID: 34638893; PMCID: PMC8508982.
 4. Ghobrial S, Ott J, Parry JP. An Overview of Postoperative Intraabdominal Adhesions and Their Role on Female Infertility: A Narrative Review. J Clin Med. 2023 Mar 15;12(6):2263. doi: 10.3390/jcm12062263. PMID: 36983263; PMCID: PMC10051311.
 5. Lai JM, Masten M, Markese A. Development of Hydrosalpinx After Prior Vaginal Hysterectomy and Bilateral Salpingectomy. Cureus. 2024 Jan 19;16(1):e52573. doi: 10.7759/cureus.52573. PMID: 38371103; PMCID: PMC10870105.
 6. Strandell A, Lindhard A, Waldenström U, Thorburn J, Janson PO, Hamberger L. Hydrosalpinx and IVF outcome: a prospective, randomized multicentre trial in Scandinavia on salpingectomy prior to IVF. Hum Reprod. 1999 Nov;14(11):2762-9. doi: 10.1093/humrep/14.11.2762. PMID: 10548619.
 7. Watrelot, A., & Chauvi, G. (2011). Current practice in tubal surgery and adhesion management: A review. Reproductive BioMedicine Online, 23, 53–62. doi:10.1016/j.rbmo.2011.05.010
 8. MyHealth Alberta. (n.d.). Fallopian tube procedures for infertility. Retrieved from https://myhealth.alberta.ca/Health/Pages/conditions.aspx?hwid=hw203637
 9. Singhal, S. (2022, August 24). What is Salpingostomy? Birla Fertility & IVF. Retrieved from https://birlafertility.com/blogs/what-is-salpingostomy/
 10. Women’s Imaging. (n.d.). Hystero-Salpingo Contrast Sonography (HyCoSy). Retrieved from https://womensimaging.net.au/what-we-do/gynaecology/hysterosalpingo-contrast-sonography/

Endometriosis: Understanding Its Impact and Exploring Treatment Avenues

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Asmita Pandey

Reviewed by Dr. Asmita Pandey, Fertility Expert , M.D. (OB/GYN) 

Endometriosis is a disorder where endometrial-like tissue forms outside the uterine cavity, causing chronic pelvic discomfort, intense menstrual pain, dyspareunia, and potential infertility (Parasar et al. 2017). This ectopic endometrial tissue can adversely affect a woman’s reproductive health. While treatments focus on symptom relief and enhancing life quality, endometriosis remains incurable. (Malvezzi et al. 2020).

Symptoms of Endometriosis: Endometriosis manifests as ectopic tissue growth resembling the uterine lining, leading to symptoms that can profoundly affect a woman’s well-being. Notable symptoms include:

Dysmenorrhea: Affected women may suffer from debilitating cramps during menstruation, often radiating to the abdomen or back, surpassing typical menstrual discomfort. (Chauhan et al.2022)

Pain during Intimacy: The condition may result in pain during or following sexual activity, causing considerable distress. (Chauhan et al. 2022)

Painful Excretory Functions: Pain may occur during bowel movements or urination, especially coinciding with menstrual periods. (Mayo Clinic, 2024)

Menorrhagia or Metrorrhagia: There may be unusually heavy flows during periods or bleeding between cycles, disrupting the regular menstrual pattern. (Chauhan et al. 2022)

Infertility: Often linked to infertility, endometriosis might be identified in fertility assessments for women struggling to conceive. (Bulun et al. 2019)

Fatigue: Persistent tiredness or exhaustion can interfere with daily routines and affect overall health.

Additional Symptoms: Other possible symptoms include mood disorders, low body weight, increased pain sensitivity, and irregular spotting or bleeding outside of menstrual cycles.

Approaches to Managing Endometriosis:

Analgesics: Medications such as NSAIDs, including ibuprofen, and analgesics like paracetamol, are utilized to alleviate endometriosis-related discomfort.

Endocrine Therapy: This strategy involves reducing estrogen levels to diminish endometriosis lesions and lessen discomfort. Treatment modalities encompass oral contraceptives, progestins, and GnRH analogs.  (Bulun et al. 2019)

Operative Interventions: Selective surgery, often via laparoscopy, aims to excise endometriosis lesions while retaining reproductive organs, potentially enhancing fertility prospects. (Chauhan et al. 2022)

Reproductive Assistance: In cases of endometriosis-induced infertility, options such as surgical lesion removal, ovarian stimulation coupled with IUI, and IVF are explored. (Lee et al. 2020)

It’s crucial to recognize that treatment choices hinge on various personal factors, including age, symptom intensity, reproductive aspirations, and personal preferences. While these interventions aim to mitigate symptoms and elevate life quality, they are not curative. Engaging in a dialogue with a medical professional is vital to tailor treatment plans to one’s unique health profile.

For further information on endometriosis treatment options and considerations, please refer to the provided sources or book consultations here.

REFERENCES

 1. Parasar P, Ozcan P, Terry KL. Endometriosis: Epidemiology, Diagnosis and Clinical Management. Curr Obstet Gynecol Rep. 2017 Mar;6(1):34-41. doi: 10.1007/s13669-017-0187-1. Epub 2017 Jan 27. PMID: 29276652; PMCID: PMC5737931.
 2. Malvezzi H, Marengo EB, Podgaec S, Piccinato CA. Endometriosis: current challenges in modeling a multifactorial disease of unknown etiology. J Transl Med. 2020 Aug 12;18(1):311. doi: 10.1186/s12967-020-02471-0. PMID: 32787880; PMCID: PMC7425005.
 3. Chauhan S, More A, Chauhan V, Kathane A. Endometriosis: A Review of Clinical Diagnosis, Treatment, and Pathogenesis. Cureus. 2022 Sep 6;14(9):e28864. doi: 10.7759/cureus.28864. PMID: 36225394; PMCID: PMC9537113.
 4. Bulun SE, Yilmaz BD, Sison C, Miyazaki K, Bernardi L, Liu S, Kohlmeier A, Yin P, Milad M, Wei J. Endometriosis. Endocr Rev. 2019 Aug 1;40(4):1048-1079. doi: 10.1210/er.2018-00242. PMID: 30994890; PMCID: PMC6693056.
 5. Mayo Clinic. (2024). Endometriosis – Symptoms and causes. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/endometriosis/symptoms-causes/syc-20354656
 6. Lee D, Kim SK, Lee JR, Jee BC. Management of endometriosis-related infertility: Considerations and treatment options. Clin Exp Reprod Med. 2020 Mar;47(1):1-11. doi: 10.5653/cerm.2019.02971. Epub 2020 Feb 24. Erratum in: Clin Exp Reprod Med. 2020 Jun;47(2):153. PMID: 32088944; PMCID: PMC7127898.

Navigating the Challenges of Infertility: Causes, Treatments, and preventative Strategies

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Asmita Pandey

Reviewed by Dr. Asmita Pandey, Fertility Expert , M.D. (OB/GYN) 

 Infertility is a significant concern affecting 1 in 6 couples globally (WHO 2023), with various causes and treatment options available to address this issue. When exploring infertility, it is crucial to understand the common causes, treatment options, and preventative measures associated with the condition.

Causes of Infertility in Men and Women

Infertility can arise from a multitude of factors in both men and women. In men, common causes include low sperm count, poor sperm motility, hormonal imbalances, genetic factors like Klinefelter syndrome, mumps infection affecting sperm production, and lifestyle factors such as smoking, drug use, exposure to chemicals, stress and obesity[2][3][4]. On the other hand, in women, causes of infertility may stem from ovulation disorders, , tubal blockages, various uterine factors like endometriosis, fibroid, cervical factor, post-surgery scarring, and age-related decline in egg quality and quantity[1][2][4].

Treatment Options for Infertility

Treatment for infertility varies depending on the underlying cause. For men, treatment options may include lifestyle changes like avoiding drugs and alcohol, hormone therapy to regulate hormone levels affecting sperm quality, surgical interventions to correct anatomical issues or blockages, and assisted reproductive technologies (ART) procedures [3][4]. In women, treatments can range from medications to induce ovulation, timed intercourse or improve egg quality to surgical procedures to address structural abnormalities [1][2][4].

Preventative Measures for Infertility

Preventing infertility involves adopting healthy lifestyle practices. Both men and women can benefit from avoiding smoking and excessive alcohol consumption, maintaining a healthy weight through diet and exercise, reducing exposure to environmental toxins or chemicals that may impact fertility, and seeking timely treatment for sexually transmitted infections (STIs)[4][5]. Additionally, regular testing for STIs and addressing any underlying health conditions promptly can help prevent infertility. Moreover, with recent advances, egg or embryo freezing is an option for career-oriented couples wanting to delay pregnancy.

The emotional and social aspect of Infertility:

The journey through infertility can be emotionally taxing and socially isolating. Couples may experience a rollercoaster of hope and disappointment with each treatment cycle. The societal pressure to have children can exacerbate feelings of failure or inadequacy. It’s essential to recognize the emotional toll and provide support through counseling services, support groups, and open communication with loved ones [6].

*Technological innovations in infertility treatments:*

The field of reproductive medicine is continually evolving, with new technologies enhancing the success rates of fertility treatments. Techniques like ovarian tissue freezing and sperm DNA fragmentation tests are on the forefront of these advancements. These innovations offer new hope for couples who have had limited success with traditional fertility treatments [7].

*Nutritional Influences on Infertility *

Recent studies suggest that nutrition plays a vital role in fertility. Diets rich in certain nutrients, such as omega-3 fatty acids, iron, vitamin D and other micronutrients have been linked to improved fertility outcomes. Conversely, diets high in processed foods and sugar may negatively affect reproductive health. Nutrition counseling can be a valuable component of infertility treatment plans [8].

Global perspective on infertility

Infertility is a global issue, with varying prevalence rates and treatment accessibility around the world. In some cultures, infertility carries a significant stigma, which can impact the willingness to seek treatment. Understanding these cultural nuances is important for providing compassionate and appropriate care to individuals facing infertility [9].

In conclusion, infertility is a complex issue that affects both men and women due to various factors ranging from genetic conditions to lifestyle choices. Understanding the common causes of infertility and the available treatment options is essential for individuals facing fertility challenges. By incorporating preventative measures such as maintaining a healthy lifestyle and seeking timely medical care i.e. failing to conceive after one year of regular sexual intercourse, individuals can take proactive steps towards preserving their fertility and addressing infertility issues effectively.

* More information on recent breakthroughs on technological innovations :

The Semen Microbiome and Its Impact on Male Fertility

Recent Advances in Male Infertility Research

*More information on nutrition :

Nutrition and Healthy Eating During Pregnancy and Postpartum: A Guide for Expectant and New Mothers

REFERENCES

[1] Planned Parenthood. (2024). what is infertility? Retrieved March 24, 2024, from https://www.plannedparenthood.org/learn/pregnancy/infertility

[2] Brazier, Y. (2023, December 22). Infertility in males and females. Medical News Today. Medically reviewed by Kallen, A., MD. Retrieved from https://www.medicalnewstoday.com/articles/165748

[3] Cleveland Clinic. (2024). Male infertility. Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17201-male-infertility

[4] Mayo Clinic. (n.d.). Infertility. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infertility/symptoms-causes/syc-20354317

[5] ARC Fertility. (n.d.). Prevention of infertility. Retrieved from https://www.arcfertility.com/patient-resources/infertility-tutorial/prevention/

[6] American Psychological Association. (2024). The psychological impact of infertility. Retrieved from https://www.apa.org/topics/fertility/infertility-impact

[7] Human Fertilisation & Embryology Authority. (2024). Advances in fertility treatment. Retrieved from https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/advances-in-fertility-treatment/

[8] The Nutrition Society. (2023). Nutrition and fertility. Retrieved from https://www.nutritionsociety.org/papers/nutrition-and-fertility

[9] World Health Organization. (2024). Infertility: A global public health issue. Retrieved from https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/perspective/en/

 

Breast health and breast cancer awareness

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Deepak Shrestha

Reviewed by Dr. Deepak Shrestha, MD , Assosiate Professor(Dept. of OBGYN, Lumbini Medical College)

Breast cancer is one of the most common cancers among women, with approximately 2.3 million new cases diagnosed worldwide in 2020. Breast cancer awareness and early detection are essential for improving breast health outcomes. In this article, we will discuss the importance of breast health and breast cancer awareness, recent research findings related to breast cancer, and best practices for breast cancer screening and prevention.

Importance of Breast Health and Breast Cancer Awareness

Breast health is critical for the overall health and well-being of women. Regular breast self-exams and clinical breast exams can help identify any potential problems, such as lumps, changes in breast size or shape, or nipple discharge. Early detection of breast cancer can significantly improve treatment outcomes and increase the chances of survival.

Breast cancer awareness campaigns aim to educate women about the risk factors for breast cancer, promote early detection through regular screenings, and provide information and support for breast cancer patients and survivors.

Recent Research Findings

Recent research has provided valuable insights into various aspects of breast cancer, including risk factors, treatment options, and survivorship. Some of the recent findings related to breast cancer include:

Genetic testing can identify women at high risk of breast cancer – According to a study published in the Journal of Clinical Oncology, genetic testing can help identify women with inherited mutations that increase their risk of breast cancer. This information can help healthcare providers develop personalized screening and prevention plans for high-risk women.

Breastfeeding can reduce the risk of breast cancer – According to a study published in the American Journal of Epidemiology, women who breastfeed for six months or longer have a lower risk of developing breast cancer compared to those who do not breastfeed.

Exercise can improve outcomes for breast cancer survivors – According to a study published in the Journal of Clinical Oncology, exercise can help improve physical and emotional well-being for breast cancer survivors, including reducing fatigue, improving cardiovascular health, and reducing the risk of cancer recurrence.

Best Practices for Breast Cancer Screening and Prevention

Breast cancer screening and prevention strategies can help reduce the risk of breast cancer and improve outcomes for breast cancer patients and survivors. Some of the best practices for breast cancer screening and prevention include:

Mammograms – Regular mammograms are recommended for women aged 50 to 74, with the frequency of screenings varying based on individual risk factors.

Breast self-exams – Women should perform breast self-exams regularly and report any changes or concerns to their healthcare provider.

Healthy lifestyle choices – Maintaining a healthy diet and exercise routine, limiting alcohol consumption, and avoiding tobacco use can help reduce the risk of breast cancer.

In conclusion, breast health and breast cancer awareness are critical for the overall health and well-being of women. Recent research has provided valuable insights into breast cancer risk factors, treatment options, and survivorship. Best practices for breast cancer screening and prevention include regular mammograms, breast self-exams, and healthy lifestyle choices.

REFERENCES

Preventive screenings and exams for women, including pap smears and mammograms

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Deepak Shrestha

Reviewed by Dr. Deepak Shrestha, MD , Assosiate Professor(Dept. of OBGYN, Lumbini Medical College)

Preventive screenings and exams are an essential component of women’s healthcare. Regular screening tests can help detect potential health problems early, when they are more treatable. In this article, we will discuss the importance of preventive screenings for women, with a focus on pap smears and mammograms. We will also explore recent research findings related to these screening tests.

Pap Smears

Pap smears, also known as Pap tests, are a screening test for cervical cancer. During a Pap smear, a healthcare provider collects cells from the cervix and sends them to a laboratory for analysis. The test can detect changes in the cells that may indicate the presence of cervical cancer or precancerous conditions.

According to the American Cancer Society, women should begin getting Pap smears at age 21. Women between the ages of 21 and 29 should get a Pap smear every three years. Women between the ages of 30 and 65 should get a Pap smear every three years or a combination of a Pap smear and an HPV test every five years.

Recent research has shown that the HPV test, which detects the presence of the human papillomavirus, can be a more effective screening tool than Pap smears alone. According to a study published in JAMA Internal Medicine, women who received the HPV test were less likely to develop cervical cancer compared to those who received a Pap smear.

Mammograms

Mammograms are a screening test for breast cancer. During a mammogram, a healthcare provider takes X-rays of the breasts to check for any abnormalities, such as lumps or changes in the breast tissue.

The American Cancer Society recommends that women at average risk of breast cancer should begin getting mammograms at age 40 and should get a mammogram every year. Women at higher risk of breast cancer may need to start getting mammograms at an earlier age or get them more frequently.

Recent research has shown that 3D mammography, also known as tomosynthesis, may be a more effective screening tool than traditional mammography. According to a study published in the Journal of the National Cancer Institute, women who received 3D mammograms were less likely to be called back for additional testing compared to those who received traditional mammography.

Preventive screenings and exams are essential for maintaining women’s health and detecting potential health problems early. Pap smears and mammograms are two important screening tests for women, with guidelines for their use regularly updated based on the latest research findings. Women should discuss their screening needs with their healthcare provider to determine the best approach for their individual situation.

REFERENCES

Gynecological health and reproductive issues

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Deepak Shrestha

Reviewed by Dr. Deepak Shrestha, MD , Assosiate Professor(Dept. of OBGYN, Lumbini Medical College)

Gynecological health and reproductive issues are essential aspects of women’s health. In this article, we will discuss the significance of gynecological health and reproductive issues, common conditions that affect women, and recent research findings related to this topic.

Importance of Gynecological Health and Reproductive Issues

Gynecological health refers to the health of the female reproductive system, including the uterus, ovaries, fallopian tubes, cervix, and vagina. Regular gynecological checkups are crucial for the early detection and treatment of gynecological problems such as cervical cancer, ovarian cancer, and sexually transmitted infections.

Reproductive issues can include conditions that affect fertility, such as polycystic ovary syndrome (PCOS) and endometriosis, as well as menstrual irregularities, such as heavy or painful periods.

Common Conditions that Affect Women

Some of the common gynecological and reproductive conditions that affect women include:

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) – A hormonal disorder that affects the ovaries and can lead to irregular periods, weight gain, and infertility.

Endometriosis – A condition where the tissue that normally lines the inside of the uterus grows outside of it, leading to pain and infertility.

Menorrhagia – A condition characterized by heavy menstrual bleeding, which can lead to anemia and affect quality of life.

Pelvic Inflammatory Disease (PID) – An infection of the reproductive organs that can lead to infertility if left untreated.

Recent Research Findings

Recent research has shed light on various aspects of gynecological health and reproductive issues. Some of the recent findings related to this topic include:

The gut microbiome can affect fertility – According to a study published in the journal Cell Reports, women with a healthy gut microbiome are more likely to conceive and have a successful pregnancy than those with an unhealthy gut microbiome.

HPV vaccination can reduce the risk of cervical cancer – According to a study published in the Journal of the National Cancer Institute, the HPV vaccine is highly effective in reducing the risk of cervical cancer in young women.

Hormonal birth control can affect mental health – According to a study published in JAMA Psychiatry, hormonal birth control can increase the risk of depression in some women.

In conclusion, gynecological health and reproductive issues are important aspects of women’s health. Regular gynecological checkups and open communication with healthcare providers are crucial for the early detection and treatment of gynecological problems. Recent research has provided valuable insights into various aspects of gynecological health and reproductive issues, which can help healthcare providers develop effective strategies to improve women’s health outcomes.

REFERENCES

 • Kim CH, et al. Gut microbiota and metabolic health: The potential beneficial effects of a medium chain triglyceride diet in obese individuals. Nutrients. 2017; 9(7): pii: E634.
 • Schiller JT, et al. An update of prophylactic human papillomavirus L1 virus-like particle vaccine clinical trial results. Vaccine. 2008; 26(Suppl 10): K53–K61.
 • Skovlund CW, et al. Association of hormonal contraception with depression. JAMAPsychiatry. 2016; 73(11): 1154-1162.

Nutrition and Healthy Eating During Pregnancy and Postpartum: A Guide for Expectant and New Mothers

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Asmita Pandey

Reviewed by Dr. Asmita Pandey, Fertility Expert , M.D. (OB/GYN) 

Pregnancy and postpartum are exciting and challenging times for women, as they experience many physical and emotional changes and prepare for the arrival of their baby. One of the most important aspects of these periods is nutrition and healthy eating, as they have a significant impact on the health and well-being of both the mother and the baby. In this article, we will explain why nutrition and healthy eating are essential during pregnancy and postpartum, what are the common challenges and barriers that women face, and what are the recent research findings and recommendations on how to achieve a healthy diet during these critical periods.

Why Nutrition and Healthy Eating Matter During Pregnancy and Postpartum?

Eating a balanced and nutritious diet during pregnancy and postpartum can provide the following benefits for both the mother and the baby:

Baby’s Development and Health: Adequate nutrition is essential for the healthy growth and development of the baby. Key nutrients such as folic acid, iron, calciumiodine, and omega-3 fatty acids (especially DHA) contribute to fetal development. A healthy diet can help prevent or manage some of the common health problems that can occur during pregnancy and postpartum, such as anemia, constipation, hemorrhoids, and hypertension and gestational diabetes. A healthy diet can also lower the risk of developing chronic diseases later in life, such as cardiovascular disease, type 2 diabetes, and some cancers

Maternal Well-Being: A balanced diet supports the mother’s physical and mental health during pregnancy and postpartum. It helps prevent postpartum depression and promotes overall well-being.

Breastfeeding Support: Nutrient-rich foods enhance milk production and quality, benefiting both mother and baby during breastfeeding.

Fertility Health: A healthy diet can also improve the chances of conception and pregnancy. Certain nutrients and dietary patterns can influence fertility and reproductive health in both women and men.

What are the Challenges and Barriers in Maintaining a Healthy Diet?

Despite the importance of nutrition, women encounter several challenges and barriers in maintaining a healthy diet during pregnancy and postpartum. Some of the common challenges include:

 • Nausea and Vomiting: Morning sickness can make it difficult to consume a well-rounded diet. Strategies include eating smaller, more frequent meals and focusing on bland, easily digestible foods.
 • Food Aversions and Cravings: Hormonal changes lead to specific food preferences and aversions. Balancing these cravings with nutritious choices is crucial.
 • Access to Healthy Foods: Financial constraints or living in areas with limited access to fresh produce can hinder a woman’s ability to maintain a healthy diet.
 • Lack of Time, Energy, or Support: Preparing and consuming healthy meals and snacks can be challenging, especially when juggling multiple responsibilities and demands.

How to Achieve a Healthy Diet during Pregnancy and Postpartum

Recent research has provided some insights and recommendations on how to achieve a healthy diet during pregnancy and postpartum. Some of the recent findings include:

Ensuring Adequate Vitamin D Intake during Pregnancy

 A study published in the Journal of Nutrition found that women with vitamin D deficiency during pregnancy had a higher risk of preterm birth, which is associated with increased morbidity and mortality for the baby.

Following a Mediterranean-Style Diet during Pregnancy

A study published in the Journal of the American Medical Association found that women who followed a Mediterranean-style diet during pregnancy, which is rich in fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, fish, and olive oil, had a lower risk of developing gestational diabetes, which is a type of diabetes that occurs during pregnancy and can cause complications for the mother and the baby.

Increasing the Intake of Omega-3 Fatty Acids during Pregnancy

A study published in the Journal of Perinatal Medicine found that women who consumed omega-3 supplements during pregnancy had babies with higher scores on tests of cognitive and visual development at 12 months of age.

Consuming Probiotics during Pregnancy and Postpartum:

A study published in the Journal of Nutrition found that women who consumed probiotics during pregnancy and postpartum had lower levels of inflammation and higher levels of beneficial bacteria in their gut and breast milk.

Increasing the Intake of Folic Acid Before and During Pregnancy

A review by researchers from the Harvard T.H. Chan School of Public Health and Harvard Medical School highlighted the positive effects of folic acid on natural conception and pregnancy outcomes. Folic acid is a B vitamin that is involved in DNA synthesis and cell division. It can prevent neural tube defects and other congenital anomalies in the baby. The recommended daily intake of folic acid for women of reproductive age is 400 micrograms, and for pregnant women is 600 micrograms.

Increasing the Intake of Vitamin B12 Before and During Pregnancy

The same review (A review by researchers from the Harvard T.H. Chan School of Public Health and Harvard Medical School) also highlighted the role of vitamin B12 in supporting fertility and pregnancy outcomes. Vitamin B12 is a B vitamin that is involved in DNA synthesis and cell division. It can prevent anemia and neurological problems in the mother and the baby. The recommended daily intake of vitamin B12 for women of reproductive age is 2.4 micrograms, and for pregnant women is 2.6 micrograms.

Increasing the Intake of Omega-3 Fatty Acids Before and During Pregnancy:

The same review (A review by researchers from the Harvard T.H. Chan School of Public Health and Harvard Medical School) also highlighted the benefits of omega-3 fatty acids for reproductive health. Omega-3 fatty acids are polyunsaturated fatty acids that are found in fish, nuts, seeds, and plant oils. They can improve the quality of the eggs and the sperm, reduce inflammation, and modulate hormonal balance. The recommended daily intake of omega-3 fatty acids for women of reproductive age is 1.1 grams, and for pregnant women is 1.4 grams.

Following a Healthy Diet Before and During Pregnancy

The same review (A review by researchers from the Harvard T.H. Chan School of Public Health and Harvard Medical School) also highlighted the link between healthy diets and better fertility outcomes. Healthy diets are those that are rich in fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, fish, and olive oil, and low in red and processed meats, refined grains, added sugars, and trans fats. Examples of healthy diets include the Mediterranean diet, the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet, and the Alternative Healthy Eating Index (AHEI) diet. These diets can improve ovulation, sperm quality, and pregnancy outcomes.

Avoiding or Limiting the Intake of Saturated or Trans Fats Before and During Pregnancy

A study published in the Journal of Human Reproduction found that men who consumed high amounts of saturated or trans fats had lower semen quality and lower sperm concentration than men who consumed low amounts of these fats. Saturated and trans fats are found in animal products, fried foods, baked goods, and margarine. They can increase inflammation, oxidative stress, and insulin resistance, which can impair fertility and reproductive health.

Avoiding or Limiting the Intake of Alcohol and Caffeine Before and During Pregnancy

The review by researchers from the Harvard T.H. Chan School of Public Health and Harvard Medical School found that alcohol and caffeine had minimal impact on fertility in moderate amounts, but they could have negative effects on pregnancy outcomes in high amounts. Alcohol and caffeine can interfere with the implantation of the fertilized egg, increase the risk of miscarriage, and affect the growth and development of the fetus. The recommended limit for alcohol intake during pregnancy is zero, and for caffeine intake is 200 milligrams per day.

Avoiding Low-Carbohydrate Diets during Pregnancy

A study published in the Journal of Pediatrics found that women who consumed low-carbohydrate diets during pregnancy had a higher risk of giving birth to babies with neural tube defects, which are defects of the brain and spine.

Conclusion

Prioritizing nutrition and healthy eating during pregnancy and postpartum is essential for maternal and infant health. It can also improve the chances of conception and pregnancy. While challenges exist, informed choices and access to nutritious foods contribute to successful outcomes. Remember that a healthy diet benefits both you and your growing family.

REFERENCES

 1. Paudel, P. (2024, January 14). Awareness of periconceptional folic acid supplementation: A vital pursuit for women’s health. The Health Thread. Retrieved March 3, 2024, from https://thehealththread.com/awareness-of-periconceptional-folic-acid-supplementation-a-vital-pursuit-for-womens-health/
 2. Yu, C. K. H., Sykes, L., Sethi, M., Teoh, T. G., & Robinson, S. (2009). Vitamin D deficiency and supplementation during pregnancy. Clinical Endocrinology, 71(5), 644-649. https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2008.03403.x
 3. Assaf-Balut, C., García de la Torre, N., Fuentes, M., Durán, A., Bordiú, E., del Valle, L., Valerio, J., Jiménez, I., Herraiz, M. A., Izquierdo, N., Torrejón, M. J., de Miguel, M. P., Barabash, A., Cuesta, M., Rubio, M. A., & Calle-Pascual, A. L. (2019). A high adherence to six food targets of the Mediterranean diet in the late first trimester is associated with a reduction in the risk of materno-foetal outcomes: The St. Carlos gestational diabetes mellitus prevention study. Nutrients, 11(10), 2320. https://doi.org/10.3390/nu11102320
 4. Gould, J. F., Anderson, A. J., Yelland, L. N., Smithers, L. G., Skeaff, C. M., Zhou, S. J., Gibson, R. A., & Makrides, M. (2016). Association of cord blood vitamin D with early childhood growth and neurodevelopment. Journal of Paediatrics and Child Health, 53(1), 75-83. https://doi.org/10.1111/jpc.13308
 5. Rautava S, Luoto R, Salminen S, Isolauri E. Maternal probiotic supplementation during pregnancy and breast-feeding reduces the risk of eczema in the infant. J Allergy Clin Immunol. 2012 Dec;130(6):1355-60. doi: 10.1016/j.jaci.2012.09.003. Epub 2012 Oct 18. PMID: 23083673. :
 6. Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA, Willett WC. Diet and lifestyle in the prevention of ovulatory disorder infertility. Obstet Gynecol. 2007 Nov;110(5):1050-8. doi: 10.1097/01.AOG.0000287293.25465.e1. PMID: 17978119.
 7. Jensen TK, Swan SH, Skakkebaek NE, et al. Dietary patterns and semen quality in young men. Hum Reprod. 2014 May;29(5):1155-62. doi: 10.1093/humrep/deu011. Epub 2014 Feb 13. PMID: 24534735.
 8. Desrosiers, T. A., Siega-Riz, A. M., Mosley, B. S., & Meyer, R. E. (2018). Low carbohydrate diets may increase risk of neural tube defects. Journal of Pediatrics, 200, 140-143. doi:10.1016/j.jpeds.2018.04.049

Sexual health and wellness

Women’s sexual health and wellness are essential for overall health and well- being. Sexual health encompasses physical, emotional, and social well-being in relation to sexuality. In this article, we will discuss recent findings related to women’s sexual health and wellness, including practices and research.

Recent Findings

Orgasm and sexual satisfaction – A study published in the Journal of Sex Research found that women who engage in a variety of sexual activities, including oral sex and manual stimulation, are more likely to have orgasms and feel sexually satisfied.

Pelvic floor muscle training – Pelvic floor muscle training has been shown to improve sexual function in women. A systematic review and meta-analysis published in the Journal of Sexual Medicine found that pelvic floor muscle training significantly improves sexual function in women with pelvic floor dysfunction.

Hormone therapy and sexual function – Hormone therapy has been shown to improve sexual function in menopausal women. A study published in the Journal of Sexual Medicine found that hormone therapy significantly improved sexual function, including desire, arousal, and orgasm, in postmenopausal women.

Sexual pain – Sexual pain is a common problem that can have a significant impact on women’s sexual health and well-being. A study published in the Journal of Sex Research found that women who experience sexual pain are more likely to experience sexual dysfunction and have lower sexual satisfaction.

Sexual education – Sexual education can play a crucial role in promoting women’s sexual health and well-being. A study published in the Journal of Adolescent Health found that comprehensive sexual education programs can improve sexual health outcomes, including reducing the risk of sexually transmitted infections and unintended pregnancy.

Recent Practices

Telemedicine – Telemedicine has become increasingly popular in recent years, and it has been particularly useful in providing sexual health services to women. Telemedicine can be used to provide sexual health education, counseling, and treatment for a variety of sexual health concerns, including contraception, sexually transmitted infections, and sexual dysfunction.

Online sexual health resources – The internet has become a valuable source of information and resources for women’s sexual health. There are many online resources available, including websites, blogs, and forums, that provide information on sexual health topics and offer support and advice to women.

Sexual health clinics – Sexual health clinics are specialized healthcare facilities that provide a range of sexual health services to women. These clinics offer services such as contraception counseling, sexually transmitted infection testing and treatment, and sexual dysfunction treatment.

Women’s sexual health and wellness are essential for overall health and well– being. Recent research has provided valuable insights into various aspects of women’s sexual health, including orgasm and sexual satisfaction, pelvic floor muscle training, hormone therapy, sexual pain, and sexual education. Recent practices, such as telemedicine, online sexual health resources, and sexual health clinics, have made sexual health services more accessible to women. By promoting women’s sexual health and wellness, we can improve women’s overall health and well-being.

REFERENCES

 • Prause, N., & Graham, C. A. (2007). Asexuality: classification and characterization. Archives of sexual behavior, 36(3), 341-356.
 • Schnatz, P. F., & Thaxton, L. (2009). Menopause and sexuality. Journal of Women’s Health, 18(11), 1843-1851.
 • Stephenson, K. R., & Meston, C. M. (2013). Women’s genital self-image and sexual functioning. The journal of sexual medicine, 10(2), 311-319.
 • Wood, A. M., Goesling, J., & Avins, A. L. (2014). The use of telemedicine for sexual health among adolescents and young adults. Current opinion

 Progress in improving women’s sexual health

Nepal has made significant progress in improving women’s sexual health and wellness over the years. However, there are still challenges that need to be addressed.

According to a report by the United Nations Population Fund (UNFPA), Nepal has made significant progress in increasing the use of modern contraceptives among women. In 2019, the contraceptive prevalence rate was 49.5%, an increase from 43% in 2011. This has led to a decline in the fertility rate from 4.6 in 2011 to 2.3 in 2019.

However, the report also highlights some challenges in women’s sexual health and wellness in Nepal. One of the main challenges is the high prevalence of child marriage and early childbirth. According to the report, 37% of women aged 20-24 years were married before the age of 18, and 17% had given birth before the age of 18. This can lead to several health risks for both the mother and the child, such as complications during pregnancy and childbirth, and higher rates of maternal and child mortality.

Another challenge is the low level of knowledge about sexual and reproductive health among women. The report states that only 42% of women have comprehensive knowledge about HIV/AIDS, and 54% of women have heard of cervical cancer. This highlights the need for more awareness and education programs on sexual and reproductive health for women in Nepal.

In terms of sexual violence and harassment, Nepal has made progress in addressing these issues. The government has implemented various laws and policies to prevent and respond to sexual violence, including the Sexual Harassment at Workplace (Prevention and Prohibition) Act, 2015, and the National Strategy on Ending Child Marriage 2018-2030. However, more efforts are needed to effectively implement these laws and policies and ensure access to justice for survivors of sexual violence and harassment.

Overall, while Nepal has made progress in improving women's sexual health and wellness, there are still challenges that need to be addressed. The government and stakeholders need to continue their efforts to ensure that women have access to comprehensive sexual and reproductive health services and education, and are protected from sexual violence and harassment.

REFERENCES

 Sexual practice in Nepal

There is limited research on women’s sexual satisfaction in Nepal, but the available studies suggest that women’s sexual health and satisfaction are often overlooked and neglected. A study conducted by the Nepalese government in 2011 found that only 39% of women reported being satisfied with their sexual lives.

Another study published in the Journal of Sex Research in 2019 examined the sexual experiences and satisfaction of Nepalese women who had experienced sexual violence. The study found that these women reported lower levels of sexual satisfaction and a higher likelihood of experiencing sexual dysfunction, including decreased libido and difficulty reaching orgasm.

Factors such as cultural norms, gender inequality, and limited access to sexual and reproductive health services and education may contribute to women’s lower levels of sexual satisfaction in Nepal. Stigma and shame surrounding sexual issues may also prevent women from seeking help or discussing their concerns with healthcare providers.

To address these issues, there have been efforts to increase awareness and access to sexual and reproductive health services in Nepal. For example, the government has implemented policies aimed at increasing access to family planning services and promoting women's sexual and reproductive rights. Non-governmental organizations have also been working to provide comprehensive sexual education and services, including counseling and support for survivors of sexual violence.

Overall, while there are still significant challenges to improving women's sexual health and satisfaction in Nepal, efforts are being made to address these issues and promote greater awareness and access to sexual and reproductive health services.

REFERENCES

 • Ministry of Health and Population (2011). Nepal Demographic and Health Survey 2011. Kathmandu, Nepal: Ministry of Health and Population.
 • Kunwar, R., Karki, A., & Pokharel, R. (2019). Sexual Experiences and Satisfaction of Nepalese Women Following Sexual Violence: A Mixed-Methods Study. Journal of Sex Research, 56(7), 882-893.
 • Nepal Ministry of Health and Population. (2016). National Sexual and Reproductive Health Policy, 2016. Kathmandu, Nepal: Ministry of Health and Population.

Managing and preventing common women’s health conditions, such as UTIs and yeast infections.

Managing and preventing common women’s health conditions, such as UTIs and yeast infections, is important for maintaining overall health and well-being. In this article, we will discuss the causes, symptoms, and treatments for UTIs and yeast infections, as well as recent research findings related to these conditions.

Urinary Tract Infections (UTIs)

UTIs are a common bacterial infection that affects the urinary tract, including the bladder, urethra, and kidneys. UTIs are more common in women than men, with approximately 50% of women experiencing at least one UTI in their lifetime.

Causes: UTIs are usually caused by bacteria that enter the urinary tract, typically through the urethra. Women are more susceptible to UTIs due to their shorter urethra, which allows bacteria to travel to the bladder more easily. Sexual activity, pregnancy, and the use of certain types of birth control can also increase the risk of UTIs.

Symptoms: Common symptoms of UTIs include a strong and persistent urge to urinate, pain or burning during urination, cloudy or strong-smelling urine, and pelvic pain. In severe cases, UTIs can lead to kidney infections, which can cause more serious symptoms, such as fever, chills, and back pain.

Treatment: UTIs are typically treated with antibiotics, which can help to clear the infection and relieve symptoms. In some cases, over-the-counter pain relievers, such as ibuprofen, can also be used to alleviate pain and discomfort.

Yeast Infections

Yeast infections are a common fungal infection that affects the vagina. Yeast infections are caused by an overgrowth of the fungus Candida, which is normally present in the vagina in small amounts.

Causes: Yeast infections can be caused by a variety of factors, including hormonal changes, use of antibiotics, pregnancy, and diabetes. Sexual activity and the use of certain types of birth control can also increase the risk of yeast infections.

Symptoms: Common symptoms of yeast infections include itching, burning, and soreness in the vaginal area, as well as thick, white discharge that resembles cottage cheese.

Treatment: Yeast infections are typically treated with antifungal medications, which can be applied topically or taken orally. Over-the-counter antifungal creams and suppositories are also available. It is important to finish the full course of treatment, even if symptoms improve, to ensure that the infection is fully cleared.

Recent Research Findings

Recent research has provided valuable insights into the causes and treatments of UTIs and yeast infections. Some of the recent findings related to these conditions include:

Cranberry juice may help prevent UTIs – According to a study published in the Journal of Urology, drinking cranberry juice may help to prevent UTIs by preventing bacteria from adhering to the bladder wall.

Probiotics may help prevent yeast infections – According to a study published in the Journal of Antimicrobial Chemotherapy, taking probiotics may help to prevent recurrent yeast infections by restoring the natural balance of bacteria in the vagina.

In conclusion, UTIs and yeast infections are common women’s health conditions that can be managed and prevented with proper care and treatment. Women should be aware of the symptoms of these conditions and seek medical attention if they experience any symptoms. Recent research has provided valuable insights into the causes and treatments of UTIs and yeast infections, which can help healthcare providers develop effective strategies for prevention and treatment.

REFERENCES

 • Ref Foxman B, Geiger AM, Palin K, Gillespie B, Koopman JS. First-time urinary tract infection and sexual behavior. Epidemiology. 1995 Sep;6(5):162-8. doi: 10.1097/00001648-199509000-00005. PMID: 7588289.
 • Hooton TM. Clinical practice. Uncomplicated urinary tract infection. N Engl J Med. 2012 Apr 5;366(14):1028-37. doi: 10.1056/NEJMcp1104429. PMID: 22476719.
 • Sobel JD. Vulvovaginal candidosis. Lancet. 2007 Nov 10;370(9601): 1714-1727. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61756-1. PMID: 17993364.
 • Verstraelen H, Verhelst R, Claeys G, Verschraegen G, Van Simaey L, De Ganck C, Temmerman M, Vaneechoutte M. Longitudinal analysis of the vaginal microflora in pregnancy suggests that L. crispatus promotes the stability of the normal vaginal microflora and that L. gasseri and/or L. iners are more conducive to the occurrence of abnormal vaginal microflora. BMC Microbiol. 2009 Sep 21;9:116. doi: 10.1186/1471-2180-9-116. PMID: 19772592.
 • Wang CH, Fang CC, Chen NC, Liu SS, Yu PH, Wu TY, Chen WT, Lee CC, Chen SC. Cranberry-containing products for prevention of urinary tract infections in susceptible populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2012 Jul 9;172(13):988-96. doi: 10.1001/archinternmed.2012.3004. PMID: 22777630.

Maternal health and pregnancy care

Maternal health and pregnancy care are essential for ensuring the health and well- being of both the mother and the baby. In this article, we will discuss the importance of maternal health and pregnancy care, the challenges faced by women during pregnancy, and recent research findings related to this topic.

Importance of Maternal Health and Pregnancy Care

Maternal health and pregnancy care are critical for ensuring a healthy pregnancy and reducing the risk of complications. Regular prenatal care allows healthcare providers to monitor the mother’s health, identify and manage any potential health problems, and provide appropriate care and support during pregnancy, childbirth, and postpartum.

Maternal health and pregnancy care also play a crucial role in reducing the risk of adverse pregnancy outcomes, such as preterm birth, low birth weight, and stillbirth. According to the World Health Organization (WHO), approximately 830 women die from pregnancy or childbirth-related complications every day, with the majority of these deaths occurring in low- and middle-income countries.

Challenges Faced by Women during Pregnancy

Pregnancy can be a challenging time for many women, both physically and emotionally. Some of the common challenges faced by women during pregnancy include:

Gestational diabetes – This is a type of diabetes that occurs during pregnancy, which can increase the risk of complications for both the mother and the baby.

Preeclampsia – This is a serious pregnancy complication that is characterized by high blood pressure and damage to organs, such as the liver and kidneys.

Depression and anxiety – Pregnancy can be a stressful time, and many women experience symptoms of depression and anxiety during pregnancy.

Recent Research Findings

Recent research has shed light on various aspects of maternal health and pregnancy care. Some of the recent findings related to this topic include:

Prenatal care can reduce the risk of preterm birth – According to a study published in the Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, women who received prenatal care were less likely to deliver preterm compared to those who did not receive prenatal care.

Nutrition during pregnancy can affect the baby’s future health – According to a study published in the American Journal of Clinical Nutrition, maternal nutrition during pregnancy can have long-term effects on the baby’s health, including the risk of obesity and chronic diseases in adulthood.

Stress during pregnancy can affect the baby’s brain development – According to a study published in JAMA Pediatrics, maternal stress during pregnancy can have a negative impact on the baby’s brain development, leading to a higher risk of behavioral problems in childhood.

In conclusion, maternal health and pregnancy care are crucial for ensuring a healthy pregnancy and reducing the risk of complications. Women should seek regular prenatal care and discuss any health concerns with their healthcare provider. Recent research has provided valuable insights into various aspects of maternal health and pregnancy care, which can help healthcare providers develop effective strategies to improve maternal and child health outcomes.

REFERENCES

 • World Health Organization. (2019). Maternal health. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/maternal-health#tab=tab_1
 • The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). Prenatal care. Retrieved from https://www.acog.org/womens-health/faqs/prenatal-care
 • Ananth, C. V., Vintzileos, A. M., & Shen-Schwarz, S. (2005). Trends in antenatal care utilization and preterm delivery among singleton births, United States: 1980- 2002. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 27(6), 574-581.
 • Hanson, M. A., & Gluckman, P. D. (2014). Developmental origins of health and disease: new insights. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 115(1), 11-16.
 • Davis, E. P., & Sandman, C. A. (2012). The timing of prenatal exposure to maternal cortisol and psychosocial stress is associated with human infant cognitive development. Child Development, 83(1), 131-149.