स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी

جميع المعلومات المتعلقة بالصحة

Lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kalusugan

स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी

Semua maklumat berkaitan kesihatan

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံး

ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທັງໝົດ

Dhammaan macluumaadka la xiriira caafimaadka

स्वास्थ्यसम्बद्धाः सर्वाणि सूचनानि

Alle gezondheidsgerelateerde informative

Tota la informació relacionada amb la salut

ሁሉም ከጤና ጋር የተያያዙ መረጃዎች

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពទាំងអស់។

صحت سے متعلق تمام معلومات

Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe

The Health Thread Logo

The Health Thread

Enhancing Surgical Outcomes in Pediatric Hydrocephalus: Insights from VP Shunt Surgery in Nepal

Dr. Prakash Paudel

Written By Dr. Prakash Paudel

Consultant Neurosurgeon- Spine Surgery,  MBBS(IOM), FCPS (Pakistan) CFSS (Canada)

Pediatric hydrocephalus presents a formidable challenge to healthcare systems worldwide, and nowhere is this more evident than in resource-limited regions like Nepal. In these settings, the standard treatment often involves ventriculoperitoneal (VP) shunt surgery, a procedure that offers hope but also comes with its share of risks. Imagine the plight of a young child in Nepal diagnosed with hydrocephalus, whose journey towards recovery hinges on the success of this surgery. Now, let’s delve deeper into the complexities of this treatment landscape and explore how healthcare providers in Nepal are navigating these challenges to ensure the best possible outcomes for their patients.

Hydrocephalus, characterized by the abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the brain, can result from various underlying causes such as infection, bleeding, tumors, or congenital anomalies. In Nepal, where healthcare resources are scarce, the management of pediatric hydrocephalus poses unique challenges. Access to specialized care, post-operative support, and long-term follow-up are crucial factors that influence the trajectory of a child’s recovery journey.

The cornerstone of treatment for pediatric hydrocephalus in Nepal is VP shunt surgery, a procedure aimed at alleviating symptoms and improving the quality of life for affected children. However, this surgery is not without risks. Complications such as infection and shunt malfunction can occur, posing significant hurdles to successful outcomes. The lack of comprehensive data on complication rates and associated risk factors in low-resource settings like Nepal further complicates the picture.

To shed light on this issue, the author; principal investigator and colleagues from Bir Hospital embarked on a journey to analyze a cohort of pediatric hydrocephalus patients who underwent VP shunt surgery at a prominent hospital in Kathmandu between 2014 and 2017. Through meticulous data collection and analysis, we sought to identify key determinants of complication rates and inform strategies for improving the safety and efficacy of VP shunt surgery in resource-limited settings. During this retrospective analysis, a total of 133 children who underwent VP shunt surgery at the hospital were included in the study. We meticulously examined the medical records and follow-up data of these patients to gather comprehensive information on patient demographics, surgical variables, and postoperative outcomes.

The inclusion criteria for the study comprised pediatric patients aged 15 years or younger who underwent their first VP shunt surgery at the hospital within the specified time frame. This ensured a focused analysis on patients undergoing the initial intervention for hydrocephalus. To ensure consistency and accuracy in data collection, researchers utilized a standardized data collection form. This form likely included fields for recording patient demographics (such as age and gender), details of the surgical procedure (such as duration and surgeon experience), characteristics of the VP shunt (such as type and material), and postoperative outcomes (including complications such as infection and shunt malfunction).

Statistical analyses were then performed on the collected data to identify factors associated with complication rates following VP shunt surgery. These analyses likely included chi-square tests to assess the association between categorical variables (e.g., surgeon experience) and complication rates, as well as Cox proportional hazards regression to evaluate the impact of time-related factors (e.g., surgery duration) on complication rates.

The findings of the study revealed several key insights into the factors influencing complication rates in pediatric hydrocephalus patients undergoing VP shunt surgery in Nepal. For example, the overall complication rate was found to be 26.7%, with shunt malfunction being more common (21.7%) than infection (5%). Factors such as longer surgery times (>1 hour), surgeries performed by less experienced surgeons, and surgeries classified as urgent were associated with higher complication rates. However, demographic factors, tube characteristics, and hospital-related factors did not significantly affect complication rates.

Findings were both enlightening and sobering. Of the children who underwent VP shunt surgery during the study period, a significant proportion experienced complications, with shunt malfunction emerging as a predominant issue. Factors such as longer surgery times, surgeries performed by less experienced surgeons, and urgent procedures were associated with higher complication rates. These insights underscored the critical role of surgical expertise and efficient perioperative management in mitigating adverse outcomes.

However, amidst the challenges, there were also glimmers of hope. The relatively low rate of infection suggested that current antibiotic protocols and wound care practices may be effective in reducing postoperative infections. This finding speaks to the resilience and resourcefulness of healthcare providers in Nepal who are working tirelessly to optimize patient care despite limited resources.

But the journey does not end here. The road ahead is fraught with obstacles, yet filled with opportunities for innovation and improvement. By leveraging the insights gleaned from this study and embracing a holistic approach to care that addresses not only the medical but also the social and economic determinants of health, healthcare providers in Nepal can continue to make strides towards better outcomes for pediatric hydrocephalus patients.

In conclusion, navigating the landscape of pediatric hydrocephalus treatment in Nepal is a journey filled with challenges, but also with hope and resilience. By understanding the complexities of this treatment landscape, healthcare providers can better tailor interventions to meet the unique needs of their patients and ultimately improve the quality of life for children affected by this condition. Together, we can chart a course towards a brighter future for pediatric hydrocephalus care in Nepal and beyond.

Take away: This study investigated the complication rates and risk factors of VP shunt surgery in children with hydrocephalus in Nepal. We found that younger age, longer surgery duration, and lower surgeon experience increased the risk of complications, such as infection and shunt malfunction. These findings suggest that improving surgical skills, reducing operative time, and selecting appropriate candidates for VP shunt surgery may enhance the outcomes of pediatric hydrocephalus patients in Nepal. This study provides valuable insights for healthcare providers and policymakers in low-resource settings, where VP shunt surgery is a common and critical intervention for pediatric hydrocephalus. Future research should explore the role of other factors, such as shunt quality, postoperative care, and follow-up, in determining the long-term outcomes of VP shunt surgery in Nepal. 

Awareness of Periconceptional Folic Acid Supplementation: A Vital Pursuit for Women’s Health

Dr. Prakash Paudel

Written By Dr. Prakash Paudel

Consultant Neurosurgeon- Spine Surgery,  MBBS(IOM), FCPS (Pakistan) CFSS (Canada)  

In the realm of women’s health, the significance of periconceptional folic acid supplementation (FAS) cannot be overstated. This crucial aspect of maternal care holds the potential to avert neural tube defects (NTDs), the most prevalent congenital birth defects affecting newborns at Maternity Hospital, Kathmandu, Nepal. As explored in a comprehensive cross-sectional study by P. Paudel, et al, the pursuit of awareness among Nepalese women of childbearing age becomes a paramount concern.

Folic acid deficiency during conception is intrinsically linked to NTDs, encompassing structural anomalies like spina bifida, encephalocoele, and anencephaly. The latter, characterized by the absence of a major portion of the brain, is incompatible with life. However, timely treatment allows 80–90% of infants with spina bifida to survive, albeit with varying degrees of disability. While the global incidence of NTDs is estimated at 1.4–2 per 1000 births, this figure could be up to four-fold higher in low-income settings, emphasizing the pressing need for preventive measures (Cherian et al., 2005; Gupta, 2000; Nawapun and Phupong, 2007; Ren et al., 2006).

FAS, involving the supplementation of folic acid from one month before pregnancy until 12 weeks into gestation, emerges as a proven strategy to reduce both the occurrence and recurrence of NTDs. However, the timing of awareness is critical, as women typically become cognizant of their pregnancy three weeks after conception. By this point, initiating folic acid supplementation might be too late to forestall NTDs effectively (Sadler, 1998). Therefore, the confluence of planned pregnancies and maternal awareness emerges as pivotal factors in the prevention of NTDs through FAS.

The study conducted in Nepal by the author and the group at Kathmandu Model Hospital in 2011 sought to gauge the awareness levels among women aged 15 to 45 regarding FAS. Shockingly, only 40% of the participants had heard about FAS, with a mere 16.3% recognizing the impact of folate on fetal health and a staggeringly low 5.0% knowing about the necessity of pre-pregnancy supplementation. The correlation between awareness and education level was stark, emphasizing the need for targeted education initiatives (Paudel et al., 2012).

Comparisons with studies from other settings revealed a disconcerting reality. The level of awareness observed in Kathmandu was notably lower than that in higher-income countries like Thailand, Canada, and the USA. Factors contributing to this disparity include the generally low education levels among Nepalese women, potential gaps in counseling by health professionals, and the absence of a nationwide health education campaign on periconceptional FAS in Nepal.

The study’s findings underscore the urgent need for health education initiatives within Kathmandu to raise awareness of periconceptional FAS. In particular, targeting younger women and integrating FAS information into school-level education could prove instrumental in equipping women with the knowledge needed for timely supplementation. Additionally, efforts should be directed towards obtaining NTD prevalence figures for Kathmandu and other regions in Nepal to further underscore the critical role of periconceptional FAS in preventing congenital birth defects.

In conclusion, the low level of awareness regarding periconceptional FAS among women in Kathmandu signals a public health concern that demands immediate attention. The implications of NTDs on maternal and child health, coupled with the proven efficacy of FAS in prevention, necessitate robust awareness campaigns and educational interventions. As we delve into the intricacies of women’s health, ensuring that every woman is informed and empowered to make decisions that positively impact the health of future generations becomes an imperative mission for healthcare professionals, policymakers, and society at large.

REFERENCES

  • Paudel, P., Wing, K., & Silpakar, S. K. (2012). Awareness of periconceptional folic acid supplementation among Nepalese women of childbearing age: a cross-sectional study. Preventive Medicine, 55(6), 511–513. doi:10.1016/j.ypmed.2012.09.001
  • Blencowe, H., Cousens, S., Modell, B., & Lawn, J. (2010). Folic acid to reduce neonatal mortality from neural tube disorders. International Journal of Epidemiology, 39(i110–i121). doi:10.1093/ije/dyq028
  • Canfield, M. A., Przybyla, S. M., Case, A. P., Ramadhani, T., Suarez, L., & Dyer, J. (2006). Folic acid awareness and supplementation among Texas women of childbearing age. Preventive Medicine, 43(1), 27–30. doi:10.1016/j.ypmed.2006.02.017
  • Cherian, A., Seena, S., Bullock, R. K., & Antony, A. C. (2005). Incidence of neural tube defects in the least-developed area of India: a population-based study. The Lancet, 366(9492), 930–931. doi:10.1016/S0140-6736(05)67251-2
  • Czeizel, A. (1993). Prevention of congenital abnormalities by periconceptional multivitamin supplementation. BMJ, 306(6881), 1645–1648. doi:10.1136/bmj.306.6881.1645
  • Czeizel, A. E., & Dudás, I. (1992). Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. New England Journal of Medicine, 327(26), 1832–1835. doi:10.1056/NEJM199212243272602
  • De-Regil, L. M., F.-G. A., Dowswell, T., & Peña-Rosas, J. P. (2010). Effects and safety of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews, 10(10). doi:10.1002/14651858.CD007950.pub2
  • French, M. R., Barr, S. I., & Levy-Milne, R. (2003). Folate intakes and awareness of folate to prevent neural tube defects: a survey of women living in Vancouver, Canada. Journal of the American Dietetic Association, 103(2), 181–185. doi:10.1053/jada.2003.50016
  • Gupta, P. (2000). Awareness regarding the use of folic acid for the prevention of congenital neural tube defects. National Medical Journal of India, 13(6), 304–306.