स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी

جميع المعلومات المتعلقة بالصحة

Lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kalusugan

स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी

Semua maklumat berkaitan kesihatan

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလုံး

ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທັງໝົດ

Dhammaan macluumaadka la xiriira caafimaadka

स्वास्थ्यसम्बद्धाः सर्वाणि सूचनानि

Alle gezondheidsgerelateerde informative

Tota la informació relacionada amb la salut

ሁሉም ከጤና ጋር የተያያዙ መረጃዎች

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពទាំងអស់។

صحت سے متعلق تمام معلومات

Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe

The Health Thread Logo

The Health Thread

THT store

Listen to this audio

The Health Thread Favicon

Written By THT Editorial Team

Dr. Kishor Adhikari

Reviewed by Prof Dr. Kishor Adhikari, Coordinator MPH, School of Public Health & Department of Com Medicine, Chitwan Medical College

Let’s step into a room with the fresh smell of clean sheets or sweet vanilla. These scents are part of our everyday life, offering a quick getaway for our noses. But what if these nice smells are hiding something harmful? This article takes a closer look at synthetic fragrances, showing the health risks they might have and how we can stay safe.

Fragrances are everywhere in products we use all the time. They might stay on our skin like in creams and perfumes, get washed off like in shampoos or shaving creams, or be part of things we use around the house. These products have chemicals that can make our skin react and, if we’re exposed to them enough, can cause skin allergies. (van Amerongen et al., 2021).

The chemical composition of Synthetic fragrances:

It’s quite shocking to learn that about 95% of the chemicals used in synthetic fragrances come from petroleum (Landrigan et al., 2023). This includes not just any chemicals, but some really nasty ones like benzene derivatives, which are known to cause cancer, and a whole bunch of other toxic stuff (Steinemann, 2016). So, every time we enjoy these scents, we’re actually exposing ourselves to a dangerous mix of chemicals, often without realizing it (Sarantis et al., 2010).

Synthetic fragrances are more than just a pleasant aroma in the air; they mess with our body’s hormonal system (Diamanti-Kandarakis et al., 2009). It’s like they crash the body’s system, setting off a chain reaction of health problems that can affect everything from our ability to have children to increasing the risk of hormone-related cancers (National Institute of Environmental Health Sciences, 2024).

The inhalation of synthetic fragrance can cause trouble for someone with asthma, setting off symptoms that can be really tough to deal with (Rádis-Baptista, 2023). It’s sad that the scents we use to relax or feel good might actually make it hard to breathe.

When it comes to our skin, it can react badly to synthetic fragrances, leading to irritation or even allergies (van Amerongen et al., 2021). What’s meant to make us feel nice and smell great can sometimes end up causing a lot of discomfort instead.

 Health Risks associated with synthetic fragrances:

Fragrances do more than just make us feel good; they might also help with stress and boost our memory. But there’s a downside. They can cause a bunch of health issues, like skin irritation, allergies, reactions that aren’t just rashes, sensitivity to sunlight, and other sudden skin problems. These issues can really mess with our day-to-day life and how we enjoy it.  (Pastor-Nieto & Gatica-Ortega, 2021).

Respiratory Distress:

The inhalation of synthetic fragrances can be a silent trigger for respiratory issues, particularly for those with pre-existing conditions like asthma. The volatile organic compounds (VOCs) in these fragrances can irritate the airways, leading to asthma attacks and exacerbating chronic lung diseases (Rádis-Baptista, 2023). Moreover, a study by the (Bălă et al., 2021) has highlighted that long-term exposure to certain VOCs can result in serious respiratory complications, including chronic obstructive pulmonary disease (COPD) It is possible that inhalation exposure of those with asthma, or otherwise susceptible individuals, to fragrance materials (and/or other components of domestic cleaning products) might trigger or exacerbate an asthmatic reaction (Basketter, Huggard, & Kimber, 2019)

Skin Irritation and Allergies: More than Skin Deep Synthetic fragrances are a common cause of contact dermatitis, a type of skin inflammation that results in itchy, red, and sometimes painful rashes. These fragrances contain allergens that can disrupt the skin’s protective barrier, making it more susceptible to irritation (van Amerongen et al., 2021). Furthermore, research has shown that certain fragrance compounds can sensitize the skin, leading to allergic reactions upon subsequent exposures  (Giménez-Arnau, 2019)

Cancer Risk: The Scented Shadow Perhaps the most alarming risk associated with synthetic fragrances is their potential link to cancer. Benzene derivatives, commonly found in these fragrances, are classified as carcinogens and have been associated with an increased risk of various cancers, including leukemia and lymphoma (Kazemi et al. 2022). A recent study has also raised concerns about the presence of other carcinogenic compounds in synthetic fragrances, suggesting a possible connection to breast and ovarian cancers (Steinemann, 2016).

Multiple Chemical Sensitivity (MCS): MCS is triggered by exposure to low levels of common contaminants, even at concentrations considered non-toxic for the general population. Imagine navigating a world where everyday scents transform into adversaries. (Zucco & Doty, 2021).

Chemical Intolerance (CI): CI is a condition resulting from exposure to odorous or pungent substances, impacting both physiology and brain function. Individuals with CI may process sensory information differently, experiencing heightened activity in the amygdala, responsible for emotions and fear responses. This heightened sensitivity may result in both physical and psychological distress. (Azuma et al., 2019).

Strategies to Minimize Exposure

Read Labels Carefully: Scrutinize product labels for the term “fragrance” and opt for those with transparent ingredient lists. Seek out brands that disclose the specific components of their fragrances.

Choose Natural Alternatives: Favor products scented with natural essential oils rather than synthetic fragrances. These oils not only provide delightful scents but also offer therapeutic benefits. Essential oils like lavender, eucalyptus, and citrus can uplift mood without compromising health.

Ventilate Indoor Spaces: Proper ventilation helps reduce indoor fragrance exposure. Open windows, utilize air purifiers, and minimize the use of air fresheners. Fresh air serves as nature’s best deodorizer.

DIY Fragrance Solutions: Empower yourself by creating personalized scents using essential oils. Experiment with blends that resonate with your senses, either by mixing them with carrier oils or using them in diffusers.

Educate Others: Advocate for informed choices by spreading awareness about the risks of synthetic fragrances. Encourage friends and family to make conscious decisions, contributing collectively to a healthier environment.

 Conclusion

While synthetic fragrances may exude an air of harmlessness, their impact on health is profound. As consumers, we wield the power to make discerning choices, opting for scents that enhance our lives without compromising well-being. By comprehending the hidden dangers and taking proactive steps, we can shield ourselves and future generations from the fragrant pitfalls that surround us.

Remember, health is our most precious fragrance—handle it with care.

REFERENCES

 1. van Amerongen, C. C. A., Ofenloch, R. F., Cazzaniga, S., Elsner, P., Gonçalo, M., Naldi, L., Svensson, Å., Bruze, M., & Schuttelaar, M. L. A. (2021). Skin exposure to scented products used in daily life and fragrance contact allergy in the European general population – The EDEN Fragrance Study. Contact Dermatitis, 84(6), 385-394. https://doi.org/10.1111/cod.13807
 2. Landrigan PJ, Raps H, Cropper M, Bald C, Brunner M, Canonizado EM, Charles D, Chiles TC, Donohue MJ, Enck J, Fenichel P, Fleming LE, Ferrier-Pages C, Fordham R, Gozt A, Griffin C, Hahn ME, Haryanto B, Hixson R, Ianelli H, James BD, Kumar P, Laborde A, Law KL, Martin K, Mu J, Mulders Y, Mustapha A, Niu J, Pahl S, Park Y, Pedrotti ML, Pitt JA, Ruchirawat M, Seewoo BJ, Spring M, Stegeman JJ, Suk W, Symeonides C, Takada H, Thompson RC, Vicini A, Wang Z, Whitman E, Wirth D, Wolff M, Yousuf AK, Dunlop S. The Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health. Ann Glob Health. 2023 Mar 21;89(1):23. doi: 10.5334/aogh.4056. Erratum in: Ann Glob Health. 2023 Oct 11;89(1):71. PMID: 36969097; PMCID: PMC10038118.
 3. Steinemann, A. C. (2016). Fragranced consumer products: exposures and effects from emissions. Air Quality, Atmosphere & Health, 9, 861–8661
 4. Sarantis, H., Naidenko, O. V., Gray, S., Houlihan, J., Malkan, S., Archer, L., Scranton, A. G., Nudelman, J., & Davis, M. (2010). Not so sexy: The health risks of secret chemicals in fragrance. Campaign for Safe Cosmetics and Environmental Working Group. Retrieved from www.ewg.org/sites/default/files/report/SafeCosmetics_FragranceRpt.pdf1
 5. Diamanti-Kandarakis E, Bourguignon JP, Giudice LC, Hauser R, Prins GS, Soto AM, Zoeller RT, Gore AC. Endocrine-disrupting chemicals: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2009 Jun;30(4):293-342. doi: 10.1210/er.2009-0002. PMID: 19502515; PMCID: PMC2726844.
 6. National Institute of Environmental Health Sciences. (2024). Endocrine disruptors. Retrieved from https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/endocrine
 7. Rádis-Baptista G. Do Synthetic Fragrances in Personal Care and Household Products Impact Indoor Air Quality and Pose Health Risks? J Xenobiot. 2023 Mar 1;13(1):121-131. doi: 10.3390/jox13010010. PMID: 36976159; PMCID: PMC10051690.
 8. Bălă, G.-P., Râjnoveanu, R.-M., Tudorache, E., Motișan, R., & Oancea, C. (2021). Air pollution exposure—the (in)visible risk factor for respiratory diseases. Environmental Science and Pollution Research, 28, 19615–19628. https://doi.org/10.1007/s11356-021-12412-7
 9. Basketter, D. A., Huggard, J., & Kimber, I. (2019). Fragrance inhalation and adverse health effects: The question of causation. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 104, 151-156. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.03.011
 10. Giménez-Arnau, E. (2019). Chemical compounds responsible for skin allergy to complex mixtures: How to identify them? Dermatochemistry Laboratory, University of Strasbourg-Institut de Chimie, CNRS UMR 7177, Institut le Bel. Retrieved from http://www.unistra.fr/index.php?id=egimenez
 11. Kazemi Z, Aboutaleb E, Shahsavani A, Kermani M, Kazemi Z. Evaluation of pollutants in perfumes, colognes and health effects on the consumer: a systematic review. J Environ Health Sci Eng. 2022 Feb 3;20(1):589-598. doi: 10.1007/s40201-021-00783-x. PMID: 35669814; PMCID: PMC9163252.
 12. Zucco, G. M., & Doty, R. L. (2021). Multiple chemical sensitivity. Brain Sciences, 12(1), 46. https://doi.org/10.3390/brainsci12010046
 1. Azuma K, Uchiyama I, Tanigawa M, Bamba I, Azuma M, Takano H, Yoshikawa T, Sakabe K. Chemical intolerance: involvement of brain function and networks after exposure to extrinsic stimuli perceived as hazardous. Environ Health Prev Med. 2019 Oct 22;24(1):61. doi: 10.1186/s12199-019-0816-6. PMID: 31640568; PMCID: PMC6806489.
 2. Pastor-Nieto, M. A., & Gatica-Ortega, M. E. (2021). Ubiquity, hazardous effects, and risk assessment of fragrances in consumer products. Current Treatment Options in Allergy, 8(1), 21-41. https://doi.org/10.1007/s40521-020-00275-7